SOR - ogłoszenie
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz miejsce ich realizacji został określony w “Szczegółowych warunkach konkursu” Umowa na udzielanie w/w świadczeń zostanie zawarta na czas określony od dnia 21 kwietnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku.
Na stronie internetowej szpitala w zakładce „ Zamówienia publiczne – konkursy” można zapoznać się ze „Szczegółowymi warunkami konkursu”, pobrać stosowne formularze wymagane przy złożeniu oferty oraz zapoznać się z treścią projektu umowy. Link: KONKURS OFERT...
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5 w terminie do dnia 29 marca 2021 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 10:30 w gabinecie nr 1D/051 Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W dniu 13 kwietnia 2021 roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu ofert.
Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 13 kwietnia 2021 roku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.