W sprawie skarg i wniosków można kontaktować się:

 

Rzecznik Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska

tel. 22 532 82 50
tel. 22 833 08 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Biuro Rzecznika
Praw Pacjenta
przy Ministrze Zdrowia

bezpłatna infolinia
0 800 190 590
tel.: 22 532 82 50
fax.: 22 532 82 30
www.bpp.gov.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy

Tel. 76 72 11 845
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szpital.legnica.pl

59-220 Legnica
ul. Iwaszkiewicza 5
pok. 103

Punkt Obsługi Ubezpieczonego DOW NFZ

Tel.76 72 93 116
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

59-220 Legnica
ul. Jana Pawła II 7

DOW NFZ
we Wrocławiu
Centrum Obsługi Ubezpieczonych

Tel.71 79 79 134,
fax 71 79 79 112
infolinia 71 194-88
www.nfz-wroclaw.pl

50-527 Wrocław
ul. Dawida 2

 

 Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
(Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy)

"§ 65
Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Zakładzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
§ 66
1.Skargi i wnioski mogą być składane w formie ustnej lub pisemnej.
2.W sprawie skarg i wniosków przyjmuje:
1) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w każdy wtorek od godziny 12.00 do godziny 13.00
2) Zastępca Dyrektora ds Lecznictwa od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 14.30.
3)Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00
3.W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
§ 67
1. Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Zakładu.
2. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
1) imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
2) datę zdarzenia,
3) nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
4) uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.
4.Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawiera w szczególności:
1) wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
2) podanie imienia i nazwiska, stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi,
3) uzasadnienie z podaniem okoliczności faktycznych i w miarę potrzeby prawnych.
§ 68
1. Dla należytego sposobu rozpatrywania skarg i wniosków Dyrektor Zakładu może powoływać doraźne komisje.
2. Zadaniem komisji jest rozpatrywanie skarg na zaniedbania, zaniechania działania lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Zakładu oraz wniosków, przedmiotem których są w szczególności sprawy organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz lepszego zaspokajania potrzeb osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych.
3. Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku komisja może wskazywać podjęcie właściwych środków
zmierzających do usunięcia przyczyn skargi lub przyjęcia uzasadnionego wniosku.
§ 69
Roszczenia odszkodowawcze pacjentów są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz kodeksu cywilnego. Na żądanie pacjenta Zakład ma obowiązek podać dane dotyczące zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej."