Prowadzenie list oczekujących jest ustawowym obowiązkiem każdego świadczeniodawcy mającym na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego    i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Umieszczanie pacjenta na liście oczekujących następuje w dniu zgłoszenia do naszej placówki.
 


W przypadku wizyty pierwszorazowej (rozpoczęcie leczenia w poradni), jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, wówczas rejestratorka umieszcza dane pacjenta na liście oczekujących, zgodnie z kategorią medyczną zaznaczoną na skierowaniu, wskazując najbliższy możliwy termin wizyty u lekarza. W uzasadnionych przypadkach (przypadek pilny) o terminie wizyty decyduje lekarz.

Pacjent zgłaszający się do szpitala jest przyjmowany przez lekarza, który potwierdza kategorię medyczną wskazaną przez lekarza kierującego na oddział lub w przypadku jej braku sam kwalifikuje pacjenta do odpowiedniej grupy. Istnieją dwie kategorie medyczne:

 • przypadek pilny -  pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego  i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia,
 • przypadek stabilny -  pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i  nie został zakwali?kowany jako przypadek pilny.

Miejsce pacjenta na liście oczekujących jest zależne od:

 • kolejności wpisu na listę,
 • kwalifikacji przez lekarza wystawiającego skierowanie do poradni specjalistycznej lub lekarza przyjmującego do szpitala do jednej z dwóch kategorii medycznych.

Po   ustaleniu   terminu   przyjęcia   pacjenta, rejestratorka odnotowuje na skierowaniu:

 • datę udzielenia świadczenia,
 • rodzaj/nazwę listy oczekujących,
 • datę dokonania wpisu na listę.

Adnotacje potwierdzane są pieczęcią placówki oraz podpisem osoby potwierdzającej wpisanie pacjenta na listę oczekujących.
Obowiązki Szpitala i Pacjenta.
Jeżeli wystąpią okoliczności, które uniemożliwią przyjęcie pacjenta w wyznaczonym terminie, wówczas rejestratorka powiadamia pacjenta (telefonicznie lub listownie) o zmianie terminu i przyczynie jego zmiany.
W przypadku gdy pacjent nie może w wyznaczonym terminie stawić się w poradni/oddziale szpitalnym lub gdy zrezygnował ze świadczenia, wówczas jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym pracowników rejestracji.
Ponad to, w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia.

Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy.

Skreślenia dokonuje się również w przypadku:

 • wykonania świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany,
 • zaprzestania   wykonywania   świadczenia   danego   rodzaju przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany,
 • powiadomienia   przez   osobę   wpisaną   na   listę   oczekujących o rezygnacji.

Ponad to należy pamiętać, że prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • pacjenci w stanie nagłym,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci (także  osoby represjonowane),
 • uprawnieni  żołnierze  i  pracownicy,  w  zakresie  leczenia  urazów i chorób  nabytych  podczas  wykonywania  zadań  poza  granicami państwa.