OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia:
przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych(WSZSL/FKZ-51/13) na

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY TAŚM, TUSZY, TONERÓW DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK i FAKSÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

Została wybrana oferta:

WszSL/FKZ/072-374 /13 Legnica 18-07-2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SUKCESYWNE DOSTAWY TAŚM, TUSZY, TONERÓW DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK i FAKSÓW DLA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY

Znak sprawy : WszSL/FKZ- 51 /13

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje, iż w dniu 18-07-2013 roku dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w ww. postępowaniu.
Zgodnie z kryterium określonym w siwz (cena 100%) wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy. Oferta spełnia wymogi zakreślone w siwz oraz uzyskała maksymalną punktację.


Numer
oferty
Numer
PAKIETU
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Wartość
Brutto oferty
4
1
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
461,25
4
2
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
752,76
4
3
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
1 291,50
4
4
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
7 366,47
4
5
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
19 891,56

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer
oferty
Numer
PAKIETU
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium cena 100%
1
4
WORLD TRADE TECHNOLOGY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Sikorki 23 31-589 Kraków
93,25
4
1
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
100
4
2
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
100
4
3
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
100
4
4
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
100
4
5
LASER 1
ul. Warszawska 31 25-518 Kielce
100
6
3
ALEGRA MJ. Ustabycka Hurtownia art. biurowych i papierniczych
ul. Gen. Andersa 31 59-220 Legnica
46,87
6
4
ALEGRA MJ. Ustabycka Hurtownia art. biurowych i papierniczych
ul. Gen. Andersa 31 59-220 Legnica
73,03
6
5
ALEGRA MJ. Ustabycka Hurtownia art. biurowych i papierniczych
ul. Gen. Andersa 31 59-220 Legnica
92,46
7
2
NTT System SA
Zakret , ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa -Wesoła
63,15
7
3
NTT System SA
Zakret , ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa -Wesoła
73,42
7
4
NTT System SA
Zakret , ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa -Wesoła
44,81


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 odrzuca oferty nw.firm:

1) BIUROVITA Sp.z o.o.
ul. Robotnicza 62 53-608 Wrocław
( w zakesie Pakietu: 1, 2, 3, 4, 5)

2) IMAGINE s.c. Dorula,Dorula
ul. Lea 114 30-133 Kraków
( w zakesie Pakietu: 1, 2, 3, 4, 5)

3) MADE INK POLAND Sp. z o.o.
ul. Mieczysława 1-go 1 48-300 Nysa
( w zakesie Pakietu:4 i 5)

Uzasadnienie:
Zamawiający wezwał na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawców do uzupełnienia wymaganych w postępowaniu dokumentów potwierdzających wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, o których mowa w części X.B pkt. 1 i 2 SIWZ tj. Zamawiajacy wymagał : „ … aby Wykonawca dla każdego oferowanego produktu ( dotyczy oferowanych zamienników) dołączył do oferty zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, ze wydajność oferowanego produktu jest taka sama lub wyższa w stosunku do oryginalnego, produkowanego przez producenta sprzętu, w którym zostanie on użyty. W celu potwierdzenia, że podana przez Wykonawcę wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów z godnie z normami, do oferty należy dołączyć Raporty z testów”
Jenocześnie na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani byli do potwierdzenia spełnienia wymogów we właściwej kolumnie formularza ofertowego ( kolumna L) bądź do złożenia opisów oferowanego przedmiotu zamówienia jako odrębny załącznik opisany numerem Pakietu i pozycji w Pakiecie. Wpisane przez Państwa w kolumnie jedynie symbole oferowanych produktów nie stanowią opisu są jedynie ikreśleniem, z którego nie wynikają dane pozwalające zweryfikować złożoną ofertę.
Wykonawcy nie złożyli ww. wymaganych dokumentów.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zawarcie umowy po upływie 5 dni od zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych zostanie przekazana Wykonawcom faksem, zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl


Z poważaniem


DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik
Szczegółowych informacji w/w przetargu udzielają pracownicy Sekcji Organizacyjnej
pokój 45, nr tel. 76/ 72 11 126