Drukuj
Odsłony: 3784

 Legnica, 19-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-115/10A

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na kompleksowe rozliczenie projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie :
a) sporządzanie zestawień, wniosków o płatność, wyjaśnień i innych czynności z nimi związanych, których obowiązek wykonania powstanie, w szczególności wobec zmian w umowie o dofinansowanie lub wytycznych, bądź też, których wykonanie będzie następstwem wezwania sformułowanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dalej CSIOZ),
b) dostarczanie Zamawiającemu opracowanych zestawień harmonogramów i innych dokumentów, w terminie 4 dni przed terminem wskazanym przez CSIOZ,
c) sporządzanie korekt w przypadku stwierdzenia przez CSIOZ wystąpienia błędów w przygotowywanych przez Wykonawcę dokumentach,
d) znajomość wszystkich źródeł prawa związanych z realizacją Projektu,
e) niezwłoczne informowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego o pojawiających się zmianach w przepisach związanych z realizowanym Projektem,
f) opiniowanie dokumentacji, przetargowej, pod względem zgodności z obowiązującymi wytycznymi.

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2009 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: Oferta na kompleksowe rozliczenie projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia..

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:Cena – 100%. Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.

Nadto informujemy, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie w dwóch równych transzach (każda stanowiąca 50% ceny złożonej oferty) – pierwsza transza płatana po rozliczeniu 50 % wartości projektu, druga transza płatna po zakończeniu rozliczenia projektu. Przy czym płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia tzn. od 29-03-2010 r. do dnia całkowitego rozliczenia projektu.


Z poważaniem

Dyrektor
Krystyna Barcik