Legnica, 24-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-98/10A
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert związanych z działaniem promocyjnym polegającym na:

Zadanie nr 1:
Druk papieru firmowego, kolorowego,formatu A4, w  ilości 1000 szt.,z:
- logoProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze słownym odniesieniem do tego programu "Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności",
- flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Unia Europejska Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego",
- logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Zadanie nr 2:
Druk naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 70mm x 50mm,  w ilości 250 szt.z:
- logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze słownym odniesieniem do tego programu "Infrastruktura i Środowisko Narodowa Strategia Spójności",
- flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – "Unia Europejska Europejski Fundusz  Rozwoju Regionalnego",
-logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
-napis reklamowy "Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Wzory logotypów dostępne na stronie internetowej csioz.gov.pl, zakładka po prawej stronie "Infrastruktura i Środowisko" , tytuł informacji: "Wzory materiałów informacyjno – promocyjnych" informacja z dnia 19-03-2010r.


Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2010 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5
 
Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: Oferta na wykonanie papieru firmowego i naklejek  w ramach projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”
 
Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę  i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia..

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:Cena – 100%. Cena brutto oferty(cena za zadanie nr 1
i zadanie nr 2) z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100  (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

W ofercie prosimy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi ( w rozbiciu na poz.1 i poz.2), termin  wykonania (przy czymnie może on być  dluższy niż 14 dni), oraz sposób płatności.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania nr 1 i nr 2