Legnica,23-03-2010 r.
Dotyczy: WSzSL/FAZ-104/10A
 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert związanych z działaniem promocyjnym polegającym na wykonaniu, dostawie, zmontowaniu i osadzeniu w gruncie przed wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy  tablicy informacyjnej w ramach promocji  projektu pod nazwą: "Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednostronnej tablicy o wymiarach:
200 cm wysokości  x 300 cm szerokości, wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablic po umieszczeniu  w gruncie ma wynosić 400 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilizacji konstrukcji.


Zasady projektowania tablicy pamiątkowej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wzory logotypów dostępne na stronie internetowej csioz.gov.pl, zakładka po prawej stronie "Infrastruktura i Środowisko" , tytuł informacji: "Wzory materiałów informacyjno – promocyjnych" informacja z dnia 19-03-2010r.
Rozmiar tablicy (szerokość – W x wysokość – H) – 1 x 0,7 m
Jednostka konstrukcyjna (A) jest równa 1/6 wysokości tablicy:
A=1/6 H. Odległość logotypów od lewej, prawej oraz górnej krawędzi tablicy jest równa 1/2 A. Pole zajmowane przez logotypy wraz z hasłem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – min 25% powierzchni tablicy informacyjnej. Blok tekstowy jest wyrównany względem środka tablicy w pionie i w poziomie  Bok dwóch zielonych kwadratów (barwy POIiŚ) jest stały i wynosi 3/4A. Zielony pasek jest dopełnieniem i biegnie od brzegu jaśniejszego kwadratu do prawego krańca tabliczki. Na nim znajduje się hasło promocyjne, środkowane względem  jego wysokości i oddalone od prawej krawędzi o 1/2A

 

 

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31marca 2010 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: Oferta na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy pod nazwą „Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

 

Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.


W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż 2 ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę  i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia..

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:Cena – 100%. Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100  (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

W ofercie prosimy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi ( w rozbiciu na poz.1 i poz.2), termin  wykonania (przy czym nie może on być dłuższy niż 21 dni), oraz sposób płatności.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.