Legnica, 06-09-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-388/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania fiszek, wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu dotyczącego zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zaprosił do składania w trybie systemowym propozycji projektów ramach Działania 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowanych ze środków EFRR – Nabór 15/S/8.1/2010.

 

Wniosek szpitala dotyczyć będzie zakupu sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie wymienionego oddziału.

 

Szacowana wartość projektu wynosić będzie ok. 500.000,00 zł przeznaczonych na zakup 19 pozycji sprzętu, z czego 18 pozycji to dokonane już zakupy, które podlegałyby refundacji.

 

Dokumentacja obejmuje:

1. Przygotowanie „fiszki” celem zgłoszenia w Bazie Projektów Systemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Termin zgłoszenia fiszki zgodnie z ogłoszeniem o naborze wyznaczono na 4 października 2010 r.

2. Sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

3. Opracowanie Studium Wykonalności.

 

Zainteresowanych Wykonawców prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2010 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych:

Oferta na wykonanie usługi opracowania fiszek, wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu dotyczącego zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Ofertę należy także opisać nazwą i adresem Wykonawcy. W ofertach prosimy podać:

  • cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi,
  • sposób płatności,
  • NIP,
  • Regon,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer faksu,
  • numer telefonu.

 

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną dwie ważne oferty Zamawiający unieważni prowadzoną procedurę i przeprowadzi kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zamówienia.

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria: Cena – 100%. Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty. Informację zamieścimy również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne /Ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (kasa Szpitala) w siedzibie Zamawiającego.

W dniu 07.09.2010 roku zamieszczono sprostowanie do ogłoszenia.