Legnica, 13-09-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-388/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usługi opracowania fiszek, wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu dotyczącego zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego. Projekt realizowany w ramach Priorytetu „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 13-09-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert, tj. cena 100%, wybrał ofertę:

 

Nr 3 złożoną przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. z siedzibą w Legnicy (59-220 Legnica), ul. M. Rataja 26.

 

Streszczenie i porównanie ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Cena ofertowa brutto

1

Grupa ERGO Sp. z o.o., 50-127 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 56/57

72,62 pkt

11 590,00

2

Biuro Doradztwa Gospodarczego, 59-220 Legnica, ul. Rumiankowa 21

33,65 pkt

25 010,00

3

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., 59-220 Legnica, ul. M. Rataja 26

100,00 pkt

8 416,78

4

Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. z o.o., 53-653 Wrocław, ul. Inowrocławska 17/18

33,67 pkt

25 000,00