Legnica, 21 września 2010 r.

dotyczy sprawy WSzSL/FKZ-398a/10/A

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

na usługę wykonania:
1)       papieru firmowego, kolorowego, formatu A4
2)       naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych

związanych z działaniem promocyjnym Projektu pod nazwą: Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 21-09-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę

Nr 1 złożoną przez Panią Romańczyk Krystynę działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22509 oraz Pana  Romańczyk Józef działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22510 prowadzących działalność w formie spółki cywilnej pod firmą Zakłada Poligraficzno-Introligatorski „GRAFODRUK” spółka cywilna siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6.

 

 Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

 

Wykonawca

Punkty za kryterium ceny

Cena ofertowa brutto

1

Romańczyk Krystyna działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22509 oraz Pan Romańczyk Józef działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy pod numerem 22510 prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod firmą Zakłada Poligraficzno-Introligatorski „GRAFODRUK” spółka cywilna siedzibą w Legnicy przy ul. Koskowickiej 6.

 

 

 

 100

 

 

 

518,50 zł

 

                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                   Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

                                                                                                                            Dariusz Dębicki