Drukuj
Odsłony: 3533


Znak sprawy: WSzSL/FKZ-276/11A                                                                             

Legnica, 17-06-2011 r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert cenowych na usługę przeprowadzenia procesu zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz opracowania planu ratowniczego.

 

Zakres usługi obejmuje opracowanie i przygotowanie wniosku oraz wszelkich niezbędnych materiałów koniecznych do zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk, w tym m.in.:

1) mapy,
2) profile pól wznoszenia i podejścia,
3) instrukcję operacyjną lądowiska,

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ewidencji lądowisk z dnia 30-04-2004 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 123)

oraz przygotowanie planu ratowniczego lądowiska wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk z dnia 20-07-2004 r. (Dz.U. Nr 170, poz. 1791z późn. zm.). Materiały winny być przygotowane i opracowane zgodnie z wymaganiami instytucji dokonującej wpisu lądowiska do ewidencji. Prawidłowe wykonanie zamówienia winno zakończyć się otrzymaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisie lądowiska do ewidencji.

Usługa nie obejmuje:

1)       uzyskania dokumentu potwierdzającego możliwość wykorzystania terenu na cele lądowiska, wydanego przez właściwą ze względu na miejsce położenia lądowiska, jednostkę samorządu terytorialnego,
2)       uzyskania pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego odnośnie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lądowiska,
3)       uzyskania pozytywnej opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odnośnie wpływu zakładanego lądowiska na środowisko,
4)       wniesienia opłaty za wpis do ewidencji 

W chwili obecnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy realizuje Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

W ramach powyższego Projektu wykonywane są roboty budowlane z budową lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala dla potrzeb ratownictwa medycznego. Roboty prowadzone są w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę, a planowany termin zakończenia budowy lądowiska przewidziano na lipiec 2011 r. Uzyskanie pozytywnych opinii koniecznych do ostatecznego zakończenia procesu budowlanego oraz pozwolenia na użytkowanie winno nastąpić na przełomie sierpnia/września 2011 r.  Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia kompletnego zgłoszenia o wpis do ewidencji lądowisk nie później niż w terminie 7 dni od przekazania mu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do tego zgłoszenia, a będących w posiadaniu Zamawiającego.

Oferta musi określać cenę brutto wykonania usługi oraz musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w kolejnym zdaniu - należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo). Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Prosimy o składanie ofert w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-06-2011 r. w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 do godziny 14:00.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach opisanych: „Oferta - rejestracja lądowiska. Nie otwierać przed 30-06-2011 r. godz. 14:30”. Otwarcie ofert odbędzie się w pok. 3K”

Przy ocenie składnych ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria: Cena – 100%. Cena brutto oferty z najniższą ceną podzielona zostanie przez cenę brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnożony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. Z wybranym, na podstawie przedmiotowego kryterium, Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szpitala www.szpital.legnica.pl (zakładka PROJEKTY UNIJNE/Ogłoszenia ) w terminie do 05-07-2011 r. Planowany termin zawarcia umowy  18-07-2011 r.

 

                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                     Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

                                                                                             Dariusz Dębicki