Drukuj
Odsłony: 3157


Znak sprawy: WSzSL/FKZ-276/11A                               Legnica, dnia 05.07.2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

na usługę przeprowadzenia procesu zgłoszenia lądowiska do ewidencji lądowisk wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz opracowania planu ratowniczego związaną z  projektem pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 05-07-2011 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę.

 

Nr 1 złożoną przez Pana Henryka Pawia działającego na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 201495 prowadzącego działalność pod firmą Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT Henryk Paw z siedzibą we Wrocławiu (53-230) przy ul. Inżynierskiej 65/9.

Streszczenie i porównanie ofert.

Nr oferty

Wykonawca

Punkty za kryterium ceny

Cena ofertowa brutto

1

Biuro Projektowo-konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT Henryk Paw

Ul. Inżynierska 65/9, 53-230 Wrocław

100,00

21 525,00 zł

 

Dnia 30 czerwca 2011 r. do Zamawiającego wpłynął dokument ofertowy drogą faksową bez załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. Zamawiający zaznacza, iż dokument nie został złożony we właściwej formie, tj. w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu, jak i nie został załączony wymagany odpis z właściwego rejestru, bez którego Zamawiający nie jest w stanie ustalić, czy oferta została złożona przez osobę uprawnioną do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

 

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że oferta powyższa nie została doręczona Zamawiającemu w postaci dokumentu, który został przesłany faksem.

GEODEX s.c. Geodezja i Kartografia

Ul. Jelenia 10/7, 54-242 Wrocław

Cena brutto dokumentu: 31 980,00 zł.

 

Z poważaniem,

 

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
mgr Krystyna Barcik