Drukuj
Odsłony: 2789


Legnica, 06-02-2012 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-48/12A

 

Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
Strona Internetowa Zamawiającego
: www.szpital.legnica.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI  14 TYSIĘCY EURO.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert związanych z działaniami promocyjnymi projektu pod nazwą  "Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy" współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiot  zamówienia obejmuje:

1. wykonanie, dostawę, zamontowanie w wejściu głównym szpitala jednostronnej tablicy pamiatkowej o wymiarach: 70 cm wysokości x 90 cm szerokości, z pleksi o grubości  min. 7mm, zawierającej nazwę beneficjenta, tytuł projektu, informację o współfinansowaniu projektu z EFRR,  druk umieszczony po wewnętrznej stronie – szt. 1,

2.druku  naklejek kolorowych, samoprzylepnych, wodoodpornych o wymiarach: 45mm x 65mm, w ilości 100 sztuk, Plakietka informacyjna zawierać powinna zestawienie znaków graficznych:

wykonanie w oparciu o wytyczne zawarte w poradniku beneficjenta na  stronie:

http://rpo.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/documents/11grudzien/21/111221_PORADNIK_W16_CZYSTA.pdf

W ofercie prosimy podać cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia ( w rozbiciu na poz.1 i poz.2), czas wykonania, oraz sposób płatności. Dopuszcza się złożenie oferty na jedno z wyżej wymienionych zamówień 1 lub 2.

Oferty należy także opisać nazwą i adresem  Wykonawcy. W ofertach prosimy umieścić adres poczty elektronicznej.

Prosimy o składanie ofert do dnia 13-02-2012r.

Kryterium oceny – cena 100%.

O wyborze oferty najkorzystniejszej poinformujemy drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożą oferty oraz zamieścimy ją na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne/ Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przed pok. Nr 43 (kasa Szpitala).


                                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                                 Krystyna Barcik

 

Kontakt:

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Bożena Zając

tel. 76/ 72 11 252,  fax: 76/ 72 11 250.