Znak sprawy WSzSL/FKZ-350/13A 

                                                                                                                      Legnica 12-07-2013 r.

 

 Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, cciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącego umowy zawartej w dniu 27-06-2013 r. Nr 190/FKZ/13 pomiędzy Szpitalem a firmą Hydrochem DGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-241) przy ul. Rafii 22, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót dla zadania pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, w zakresie niezbędnym do ich właściwej realizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

 

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

                W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 19-07-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik B do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena - 100%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 100

Cena oferty rozpatrywanej

 

Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

 

Opis sposobu obliczenia ceny

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa powyżej.

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

 

Załącznik A - Umowa

Załącznik B - Formularz ofertowy

Z poważaniem,

 

Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik