Legnica, 22 styczeń 2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427b/13A

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Ul. Iwaszkiewicza 5,

59-220 Legnica

tel. 076/ 72 11 000

NIP:691-22-04-853 REGON: 390999441 KRS: 0000163872

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. w związku z ogłoszonym naborem - działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (pobierz pdf)
  3. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wszelkie niezbędne do realizacji tego celu materiały i informacje. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia 14 dni od zawarcia umowy

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.

3.Oferta musi być złożona w oryginale, opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Dokumenty rejestrowe firmy będą wymagane przed podpisaniem umowy

4. Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także podać nr NIP orz Regon.

5.Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.

6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

7.Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

8..Koperta powinna być opatrzona napisem:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427b/13A

„ Nie otwierać przed 28 -01-2014 r. godz. 12:00 ”

oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

9 Wprzypadku niespełnienia wymienionych powyżej wymogów formalnych co do złożenia oferty zamawiający pozostawi je bez rozpatrywania (nie będą one brane pod uwagę)

10.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1.Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica lub przesłać pocztą, do dnia 28-01-2014 r. godz. 11:30 Brane pod uwagę będą tylko te oferty, które do wymienionego dnia i godziny wpłyną do Zamawiającego.

2. Oferty zostaną otwarte 28-01-2014 r. godz. 12:00 w pokoju 37 w siedzibie Zamawiającego.

VI. OCENA OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej - Cena - 100%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------- razy 100

Cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów za kryterium ceny liczonych zgodnie z regułą podaną powyżej.

Opis sposobu obliczenia ceny

1) Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

2) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

3)Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy pok. nr 43.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1.Informacje dotyczące niniejszego zamówienia udzielane będą za pośrednictwem faksu, przezpracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 2, w godzinach od poniedziałku do piątku od 800-1500 faks 76/72-11-127. Każda zestron na żądanie drugiej zobowiązana jest dopotwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji.

2.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Tomasz Kozieł

2.- Dorota Patera

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik