WSzSL/FKZ-427b/13a

Legnica, 29-01-2014 r.

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIENIENIEPRZEKRACZAJĄCEGORÓWNOWARTOŚCI14TYSIĘCYEURO

nawykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. w związku z ogłoszonym naborem - działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

WSzSL/FKZ-427a/13A

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 29-01-2014r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodniez kryterium określonym w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY tj. cena 100% wybrano ofertęniżej wymienionego Wykonawcy:

 

Nr OFERTY

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

2

FUH Rode s.c., 59-220 Legnica, ul. Opolska 5

386,22 PLN

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr OFERTY

Nazwa( firma ) i adres Wykonawcy

Zaoferowana cena

Liczba przyznanych pukntów w kryterium cena

2

FUH Rode s.c., 59-220 Legnica, ul. Opolska 5

386,22 PLN

100 pkt

3

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

2214,00 PLN

17,44 pkt

Oferta nr 1 złożona przez Cayman design & wrapping z siedzibą w Jaworze przy ul. Metalowców 12A/3 została odrzucona ze względu na niespełnianie wymogów technicznych postawionych w ogłoszeniu (wymóg lico o grubości 5 mm, zaoferowano grubość 4 mm)

 

Z poważaniem,

DyrektorWSSwLegnicy

Krystyna Barcik