Znak sprawy WSzSL/FKZ-350/13A 

                                                                                                                      Legnica 12-07-2013 r.

 

 Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, cciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącego umowy zawartej w dniu 27-06-2013 r. Nr 190/FKZ/13 pomiędzy Szpitalem a firmą Hydrochem DGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-241) przy ul. Rafii 22, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót dla zadania pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”, w zakresie niezbędnym do ich właściwej realizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

 

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

                W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 19-07-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik B do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena - 100%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 100

Cena oferty rozpatrywanej

 

Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

 

Opis sposobu obliczenia ceny

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa powyżej.

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

 

Załącznik A - Umowa

Załącznik B - Formularz ofertowy

Z poważaniem,

 

Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik

unia sor2


Znak sprawy WSzSL/FKZ-245A/13A                                                                10-06-2013 r.

 

 

 

Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” na na jednorazową dostawę pojemników na odpadki pooperacyjne.

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z powodu braku ofert.

 

 

 Z poważaniem,

 

 

unia sor2


Znak sprawy WSzSL/FKZ-245A/13A                                                                                                       

Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na jednorazową dostawę pojemników na odpadki pooperacyjne, opisanych szczegółowo w załączniku B do niniejszego zaproszenia.

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

 

                W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do                 dnia 06-06-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik A

2) wypełniony i podpisany Załącznik B – formularz asortymentowo-cenowy,

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. foldery i/lub zdjęcia.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1)Cena 95%

2)Okres gwarancji i rękojmi– 5%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 95

Cena oferty rozpatrywanej

 

okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie

G=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------razy 5

                                                                         najdłuższy okres gwarancji i rękojmi w spośród złożonych ofert

 

Uwaga: oferowany okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach; przy czym minimalny oferowany okres nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Przyznane punkty (P) dla każdego z kryteriów będą sumowane dla każdej z ofert P = (C+G). Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

 

Opis sposobu obliczenia ceny

1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski.

2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosz w dół, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.

4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

 

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa powyżej.

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

 

 

                                                                                                                                         

<<< Wzór umowy>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik B >>>


  

Z poważaniem,

                                                                         

 p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Andrzej Hap

unia sor2


Znak sprawy WSzSL/FKZ-245/13A                                                                            31-05-2013 r.

 

 

                                                             Do zainteresowanych

 

DOTYCZY ZAMÓWIENIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy” na na jednorazową dostawę pojemników na odpadki pooperacyjne.

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z powodu braku ofert.

 

 

  Z poważaniem,

 p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

 Andrzej Hap

 

unia sor2


Znak sprawy WSzSL/FKZ-245/13A                                                                    21-05-2013 r.

 

Wg Rozdzielnika/ Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” Projekt pn. „Uruchomienie szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na jednorazową dostawę pojemników na odpadki pooperacyjne, opisanych szczegółowo w załączniku B do niniejszego zaproszenia.

Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

 

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24-05-2013r. do godziny 14:00 za pośrednictwem faksu 076 72-11-127 bądź poczty elektronicznej (w postaci skanu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź w formie pisemnej do sekretariatu Szpitala.

 

Wykonawcy zobligowani są złożyć:

1) wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik A

2) wypełniony i podpisany Załącznik B – formularz asortymentowo-cenowy,

3) dokumenty przedmiotowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. foldery i/lub zdjęcia.

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Cena 95%

2) Okres gwarancji i rękojmi– 5%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 95

Cena oferty rozpatrywanej

 

okres gwarancji i rękojmi w ocenianej ofercie

G=-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------razy 5

                                                                       najdłuższy okres gwarancji i rękojmi w spośród złożonych ofert

 

Uwaga: oferowany okres gwarancji i rękojmi należy podać w miesiącach; przy czym minimalny oferowany okres nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Przyznane punkty (P) dla każdego z kryteriów będą sumowane dla każdej z ofert P = (C+G). Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

 

Opis sposobu obliczenia ceny

1) Nie dopuszcza się rozliczeń w walucie innej niż złoty polski.

2) Poszczególne ceny jednostkowe oraz całkowita wartość zamówienia powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3) W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zaokrąglić wykazane kwoty do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosz w dół, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.

4) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.

 

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryteriów, o których mowa powyżej.

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl w zakładce Programy unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

 

                                                                                                                                         

<<< Wzór umowy>>>

<<< Załącznik A >>>

<<< Załącznik B >>>


    Z poważaniem
Dyrektor WSS w Legnicy
    Krystyna Barcik