Legnica, 22 styczeń 2014 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427b/13A

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Ul. Iwaszkiewicza 5,

59-220 Legnica

tel. 076/ 72 11 000

NIP:691-22-04-853 REGON: 390999441 KRS: 0000163872

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”. w związku z ogłoszonym naborem - działanie 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


 

 


Legnica, 12 listopad 2013 roku

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

 

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427a/13A

I. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Ul. Iwaszkiewicza 5,

59-220 Legnica

tel. 076/ 72 11 000

NIP:691-22-04-853 REGON: 390999441 KRS: 0000163872

 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro

Znak sprawy WSzSL/FKZ-427/13A

Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego unieważnia się postępowanie o zamówienie nieprzekraczające równowartości 14 tysięcy euro o numerze sprawy WSzSL/FKZ-427/13A

 


WSzSL/FKZ/072- 378/13                                                                  Legnica, 23-07-2013 r.

           

                                                                                                          Do wszystkich zainteresowanych

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIENIE NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

na pełnienie nadzoru inwestorskiego, nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącego umowy zawartej w dniu 27-06-2013r. Nr 190/FKZ/13 pomiędzy Szpitalem a firmą Hydrochem DGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-241) przy ul. Rafii 22

WszSL/FKZ- 350/13a

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 23.07.2013 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z kryterium określonym w ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY tj. cena 100% wybrano ofertę niżej wymienionego Wykonawcy:

 

 

Nr OFERTY

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena

1

IPON Projektowanie, Obsługa i Nadzory Inwestycyjno-Budowlane Piotr Gurlaga, 59-220 legnica, ul. Łowicka 12/6

3000,00 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr OFERTY

Nazwa( firma ) i adres Wykonawcy

Zaoferowana cena

Liczba przyznanych pukntów w kryterium   cena

1

IPON Projektowanie, Obsługa i Nadzory Inwestycyjno-Budowlane Piotr Gurlaga, 59-220 legnica, ul. Łowicka 12/6

3.000 zł

100 pkt

2

F.H.U. Incest-Art. Sławomir Nowakowski, Miłków 166, 58-535 Miłków

10.300 zł

29,10 pkt

3

Jachprojekt Janusz Tumiłowicz, 56-200 Góra, ul. Cisowa 2

19.000 zł

15,70 pkt

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik