Legnica, 07-09-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-388/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

 

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM
RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, informuje, iż w ogłoszeniu z dnia 06-09-2010 r. zapis w akapicie pierwszym w zdaniu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania fiszek,

zostaje zmieniony, a jego treść przyjmuje formę:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania fiszki.

 

Jednocześnie zapis w akapicie czwartym:

Szacowana wartość projektu wynosić będzie ok. 500.000,00 zł przeznaczonych na zakup 19 pozycji sprzętu, z czego 18 pozycji to dokonane już zakupy, które podlegałyby refundacji

przyjmuje nowe brzmienie:

Szacowana wartość projektu wynosić będzie 637 479,98 zł przeznaczonych na refundację zakupu 11 pozycji sprzętu.


Legnica, 06-09-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-388/10A

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adres Zamawiającego: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Strona internetowa Zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi opracowania fiszek, wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności dla projektu dotyczącego zakupu sprzętu medycznego dla oddziału pulmonologicznego. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”, Działanie 8.1 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Legnica, 23-07-2010 r.

Dotyczy: WSzSL/FKZ-250A/10A


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO
 

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 23-07-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę

Nr 1  złożoną przez „DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółka jawna z siedzibą w Opolu (45-089 Opole), ul. Konsularna 1/21


Streszczenie i porównanie ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Punkty za kryterium ceny

Cena ofertowa brutto

1

„DPC A. Danylczenko i Spółka” Spółka jawna, 45-089 Opole, ul. Konsularna 1/21

100 pkt

7 588,40 zł

2

„ABS Judyt Biuro Rachunkowe Szkolenia Elżbieta Giza”, 54-436 Wrocław, ul. Górecka 109

82,93 pkt

9 150,00 zł

3

„Karolina Sokolska” Karolina Sokolska, 85-133 Bydgoszcz, ul. Konopna 34/65

79,74 pkt

9 516,00 zł

 Legnica, 30.06.2010 r.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

na przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy”.

(Znak sprawy: WszSL/FKZ-250/10A)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w wyznaczonym terminie, tj. 28.06.2010 r., wpłynęła jedna oferta w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 21.06.2010 r.

W związku z powyższym Zamawiający w dniu 30-06-2010 r. dokonał unieważnienia w/w postępowania.


 

Legnica, 22-06-2010 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAMÓWIENIU NIE PRZEKRACZAJĄCYM RÓWNOWARTOŚCI 14 TYSIĘCY EURO

dotyczące działań promocyjnych polegających na wykonaniu, dostawie, zmontowaniu i osadzeniu w gruncie przed wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy tablicy informacyjnej w ramach promocji  projektu pod nazwą: "Uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową heliportu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

(Znak sprawy: WSzSL/FAZ-104B/10A)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy informuje, iż w dniu 22-06-2010 r. dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania  i przy uwzględnieniu przyjętego kryterium oceny ofert tj. Cena  100 % wybrał ofertę

Nr 1  złożoną przez firmę NOVUM INVEST MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice

 Streszczenie i porównanie ofert


 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium 100% cena

1

NOVUM INVEST MEDIA Sp. z o.o., ul. Bojkowska 53, 44-100 Gliwice

2 989,00 zł

100