Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działania 6.2 C Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Partnerzy w projekcie: wybrane podmioty lecznicze znajdujące się na wykazie podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
Cel projektu: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańcom województwa dolnośląskiego, podjął działania dla zminimalizowania skutków epidemii na terenie regionu poprzez realizację niniejszego projektu.
Dzięki realizacji projektu, dolnośląskie szpitale oraz pogotowia ratunkowe będą mogły kupić m.in. specjalistyczny sprzęt do walki z epidemią COVID-19, co przyczyni się do zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt obejmuje w szczególności:
• zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
• zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
• zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
• zakup środków ochrony indywidualnej,
• zakup urządzeń do dezynfekcji,
• zakup środków do dezynfekcji,
• zakup środków farmaceutycznych.

Ponadto w ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych.
Szczegółowy zakres i cel projektu został uzgodniony z Wojewodą Dolnośląskim oraz z wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych.

WARTOŚĆ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY WYNOSI: 6.861.841,42 PLN.
Data rozpoczęcia projektu: 01.02.2020 r.
Data zakończenia projektu: II kwartał 2021.