Drukuj
Odsłony: 55287

logo gluchoniemiWypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011r.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zwany dalej Szpitalem  zawiadamia osoby uprawnione1 o dostępnych środkach komunikacji:

1.    Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z dostępnych środków wspierających komunikowanie się:

2.    Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej2  w kontaktach ze Szpitalem. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z tego prawa, Szpital nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN3 przez osoby przybrane.
3.    Szpital zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zatrudnieni są ratownicy medyczni, którzy w ramach kształcenia zawodowego nabyli umiejętność posługiwania się  językiem migowym w stopniu podstawowym.

 


1 Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
2 Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy
3 PJM – polski język migowy, SJM – system językowo migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.