SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W TRYBIE NAGŁYM
L.P PROCEDURA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
  PORADY I POBYTY
1 PORADA I BADANIE LEKARSKIE [wszyskie specjalności] 77,00 zł
2 PRZYJĘCIE DO SZPITALA - czynności administracyjne 44,00 zł
3 PORADA PIELĘGNIARSKA - WYKONANIE POMIARU GLIKEMII PRZY UŻYCIU GLUKOMETRU 18,00 zł
4 PORADA PIELĘGNIARSKA POMIAR PARAMETRÓW : RR,TĘTNA,TEMPERATURY 18,00 zł
5 BADANIE EKG ( z opisem) 40,00 zł
6 POBYT PACJENTA W SOR (OSOBODZIEŃ BEZ MONITOROWANIA) z podstawowymi badaniami (morfologia, mocz - badanie ogólne, cukier,jonogram,mocznik, Ekg) , pozostała diagnostyka i terapia wg cennika. 704,00 zł
7 POBYT PACJENTA W SOR (OSOBODZIEŃ Z MONITOROWANIEM) z podstawowymi badaniami (morfologia, mocz - badanie ogolne, cukier,jonogram,mocznik, Ekg) , pozostała diagnostyka i terapia wg cennika. 825,00 zł
8 OBSERWACJA I OPIEKA LEKARSKA I PIELENIARSKA NAD CHORYM LECZONYM AMBULATORYJNIE POWYŻEJ 1 GODZINY MAX. DO 12 GODZIN (za każda godzinę) 44,00 zł
ZABIEGI RATUNKOWE
1 KONIKOTOMIA RATUNKOWA 1 320,00 zł
2 TRACHEOSTOMIA CZASOWA ( z kosztem rurki tracheostomijnaej ) 440,00 zł
3 POSTĘPOWANIE REANIMACYJNE ALS 1 250,00 zł
4 POSTĘPOWANIE REANIMACYJNE BLS 550,00 zł
5 DRENAŻ OPŁUCNEJ KL.PIERSIOWEJ 600,00 zł
6 TAMPONADA KRWAWIEŃ Z PRZEŁYKU - WPROWADZENIE SONDY SENGSTAKENA 450,00 zł
7 NEBULIZACJA / INHALACJA / ( z podaniem leku ) 40,00 zł
ZAOPATRZENIE RAN I OPATRUNKI
8 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W ZNIECZULENIEM MIEJSCOWYM - RANA DUŻA 190,00 zł
9 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ W ZNIECZULENIEM MIEJSCOWYM- RANA MAŁA 100,00 zł
10 SZYCIE SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ -PRZYLEPCE CHIRURGICZNE [STERI-STRIP] 44,00 zł
11 ZAŁOŻENIE /ZMIANA/OPATRUNKU NA RANĘ MAŁĄ [BEZ SZYCIA] 44,00 zł
12 ZAŁOŻENIE /ZMIANA/OPATRUNKU NA RANĘ DUŻĄ [BEZ SZYCIA] 55,00 zł
13 OCZYSZCZENIE RANY - ZAKAŻENIA,OPARZENIA [ZAŁOŻENIE LUB ZMIANA OPATRUNKU] 100,00 zł
14 OCZYSZCZENIE RANY -WYCIĘCIE MARTWICY Z OPARZENIA [ZAŁOŻENIE LUB ZMIANA OPATRUNKU] 135,00 zł
ZABIEGI RÓŻNE
1 BLOKADA DOSTAWOWA / OKOŁOŻEBROWA Z PODANIEM LEKU 90,00 zł
2 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA Z NASTAWIENIEM ZWICHNIĘTEJ ŻUCHWY 220,00 zł
3 KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA Z SZYCIEM ZĘBODOŁU TAMUJACEGO KRWAWIENIE 200,00 zł
4 PUNKCJA STAWU ŁOKCIOWEGO/KOLANOWEGO 90,00 zł
5 PUNKCJA STAWU ŁOKCIOWEGO/KOLANOWEGO Z PODANIEM LEKU DOSTAWOWO 110,00 zł
6 USUNIĘCIE PAZNOKCIA 70,00 zł
7 USUNIĘCIE CIAŁA OBCEGO Z ODBYTU 80,00 zł
8 PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO [przezskórna nadłonowa cystostomia] 275,00 zł
9 WPROWADZENIE NA STAŁE CEWNIKA DO PĘCHERZA MOCZOWEGO 90,00 zł
10 WPROWADZENIE SONDY DO ŻOŁĄDKA W CELU ODBARCZENIA 90,00 zł
11 WPROWADZENIE SONDY SENGSTAKENA 450,00 zł
12 PŁUKANIE/ODBARCZENIE ŻOŁĄDKA 120,00 zł
13 PŁUKANIE ŻOŁĄDKA Z INTUBACJĄ 220,00 zł
14 LEWATYWA 60,00 zł
15 WLEWKA DOODBYTNICZA Z RECTANALU 60,00 zł
INIEKCJE  
1 PODANIE LEKU -POSKÓRNE [cena nie zawiera kosztu leku] 20,00 zł
2 PODANIE LEKU - DOMIĘŚNIOWO [cena nie zawiera kosztu leku] 20,00 zł
3 PODANIE LEKU - DOŻYLNIE [cena nei zawiera kosztu leku] 25,00 zł
4 POBRANIE KRWI DO BADANIA 25,00 zł
5 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA DOMIĘŚNIOWA 30,00 zł
6 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA DOŻYLNA 40,00 zł
7 TERAPIA PRZECIWBÓLOWA WE WLEWIE KROPLOWYM 50,00 zł
8 WYKONANIE PRÓB UCZULENIOWYCH (PENICYLINA ) Z ODCZYTEM 35,00 zł
9 PODANIE ANTYTOKSYNY PRZECIW JADOWI ŻMIJI 500,00 zł
10 PODANIE ANATOKSYNY TĘŻCOWEJ 50,00 zł
11 ZAŁOŻENIE KANIULI DOŻYLNEJ-VENFLONU [BEZ WLEWU] 25,00 zł
12 WLEW DOŻYLNY Z VENFLONEM [BEZ LEKU] 35,00 zł
UNIERUCHOIMIENIE GIPSOWE  
1 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA [ZŁAMANIA] Z ZAŁOŻENIEM UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM [kości palców,ręki,nadgarstka,stawu skokowego] 135,00 zł
2 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA [ZŁAMANIA] Z ZAŁOŻENIEM UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM [kości ramienia,barku,podudzia] 155,00 zł
3 NASTAWIENIE ZWICHNIĘCIA BEZ UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO ZE ZNIECZULENIEM 55,00 zł
4 ZAŁOŻENIE KOŁNIERZA SZYJNEGO [MIĘKKI TYPU SCHANZA] 44,00 zł
5 ZAŁOŻENIE LONGETY GIPSOWEJ [RAMIENNEJ] 80,00 zł
6 ZAŁOŻENIE LONGETY GIPSOWEJ [RĘKA,PRZEDRAMIE,STOPA] 80,00 zł
7 ZAŁOŻENIE SZYNY ZIMERA 30,00 zł
8 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO [PRZEDRAMIENNEGO] 70,00 zł
9 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO [RAMIENNEGO] 110,00 zł
10 ZAŁOŻENIE BUTA GIPSOWEGO 100,00 zł
11 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO UDOWEGO 120,00 zł
12 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO DESOULTA 135,00 zł
13 ZAŁOŻENIE UNIERUCHOMIENIA GIPSOWEGO - ÓSEMKI 80,00 zł
INNE  
1 USUNIĘCIE KLESZCZA 60,00 zł
2 ZAŁOŻENIE CZEPCA P/WSZAWICZEGO 80,00 zł
3 KĄPIEL CHOREGO ( TOALETA CIAŁA I INNE ZABIEGI HIGIENICZNE) 250,00 zł
4 BADANIE ZAWARTOŚCI ETANOLU W SUROWICY KRWI W CELU DIAGNOSTYCZNYM 60,00 zł
5 ODTRUWANIE POALKOHOLOWE DO 12 GODZIN 350,00 zł
6 ODTRUWANIE POALKOHOLOWE POWYŻEJ 12 GODZIN DO 24 GODZIN 450,00 zł
UWAGA : Cena pakietów unieruchomienia gipsowego nie obejmuje kosztów diagnostyki obrazowej

 LECZNICTWO SZPITALNE
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia  52,00 zł 
CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)  
1 Oddział Chorób Wewnętrznych I  
2 Oddział Chorób Wewnętrznych III z Pododdziałem Hepatologicznym  
3 Oddział Dermatologiczny  
4 Oddział Okulistyczny  
5 Oddział Otolaryngologiczny  
6 Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym  
7 Oddział Ginekologiczno-Położniczy  
8 Oddział Neurochirurgiczny  
9 Oddział Neonatologiczny  
10 Pododdział Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci  
11 Oddział Kardiologiczny i Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  
12 Oddział Urologiczny  
13 Oddział Chirurgiczny Ogólny I i II  
14 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
15 Oddział Hematologiczny  
16 Oddział Hematologiczny - Chemioterapia - Hospitalizacja w zakresie skojarzonym (bez leków)*  
17 Oddział Hematologiczny - Programy terapeutyczne (bez leków)*  
18 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  
19 Oddział Chirurgiczny dla Dzieci  
20 Oddział Pediatryczny  
21 Oddział Chirurgii Onkologicznej  
22 Oddział Pulmonologii  
23 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej  
24 Pobyt jednodniowy w Ambulatorium Chemioterapii (bez leków)*  
* Do w/w rozliczeń hospitalizacji należy doliczyć koszty zaordynowanych leków po cenie zakupu.

Oddziały rozliczane osobodniami.  
1 Oddział Medycyny Paliatywnej 220,00 zł
2 Oddział Psychiatryczny Ogólny 150,00 zł
POZOSTAŁE USŁUGI
LP NAZWA ODDZIAŁU
CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
1 KSEROKOPIA - 1 strony dokumentacji medycznej - Opłata w wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych A3 0,60 zł - 1 strona / brutto
A4 0,50 zł - 1 strona / brutto
2 Sporządzenie duplikatu , wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - opłata w wysokości 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia
następnego m-ca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym”Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
6,40 zł- 1 strona brutto
3 Wystawienie zaświadczenia lekarskiego (w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 164, poz 1027 z póżn. zm. ) 50 zł / brutto
4 Koszty przesłania dokmentacji medycznej drogą pocztową ( dla osób / instytucji uprawnionych ) poprzedzone każdorazowym ważeniem. Opłata zgodna z taryfikatorem Poczty Polskiej . W przypadku braku możliwości zważenia stosujemy średnią opłatę. Według taryfikatora Poczty Polskiej
5 Wynajęcie Sali Konferencyjnej (audiowizualna) 70,00 zł brutto / godzinę
6 Wynajem powierzchni na organizowanie stoisk kiermaszowych 30 zł brutto / za 1mkw
7 Usługi transportu sanitarnego zewnętrznego ( przewóz osób , krwi, materiałów do badań) CENA BRUTTO (usługi ZWOLNIONE z VAT, ZWIĄZANE z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) 3,00zł - za 1km 20,00zł - za 1rbg pracy zespołu wyjazdowego (kierowca + sanitriusz)
8 Usługi transportu na terenie szpitala. 30 zł/ brutto za 1 rbg pracownika
9 Opłata parkingowa 3zł - brutto / wjazd na teren parkingu Szpitala
         
  Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy oferuje :  
  1. Wynajem powierzchni użytkowej / pomieszczeń na działalność medyczną i niemedyczną.  
  2. Wynajem gruntów na terenie Szpitala.  
  3. Wynajem powierzchni w celu zamieszczania reklam w budynkach i na gruntach.  
POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej położnicy, związany z uczestnictwem przy porodzie. Opłata obejmuje: instruktaż dla osoby towarzyszącej i położnicy w zakresie zachowań podczas porodu, koszty odzieży jednorazowej ochronnej, koszty dobowego pobytu na oddziale (zużycie wody, prądu, materiałów sanitarnych) 24,60 zł Płatność uregulować należy z góry w kasie szpitala.
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Pobyt w szpitalu byłego pacjenta, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego (po zakończonej hospitalizacji). Niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (z wyżywieniem). 90,00 zł / doba Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitalnej
Uwaga : Do ceny z pozycji 1 bedą doliczane koszty brutto zużytych na rzecz byłego pacjenta leków, materiałów medycznych, sprzętu medycznego i innie.  
OPŁATY ZA POBYT OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PACJENTOWI  
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt wynikający z zalecenia lekarza  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi (bez korzystania z łóżka, bez wyżywienia). 10,00 zł / za pobyt do 3 dni Płatność uregulować należy z góry w kasie szpitala.
20,00 zł / za pobyt powyżej 3 dni
DODATKOWE OPŁATY

 
1 Wypożyczenie łóżka turystycznego, bez pościeli 5 zł/ doba Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
2 Wypożyczenie łóżka szpitalnego z pościelą 10 zł/ doba
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt bez zalecenia lekarza.  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi (bez korzystania z łóżka, bez wyżywienia). 12,30 zł / za pobyt do 3 dni Płatność uregulować należy z góry w kasie szpitala.
24,60 zł / za pobyt powyżej 3 dni
DODATKOWE OPŁATY
 
1 Wypożyczenie łóżka turystycznego, bez pościeli 6,15 zł / doba Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
2 Wypożyczenie łóżka szpitalnego z pościelą 12,30 zł / doba
       
POKOJE HOTELOWE DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH ( Umiejscowienie - Budynek-J / Poziom 0 /Pokój nr 36 i 38)  
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt wynikający z zalecenia lekarza  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za dobę hotelową, bez wyżywienia (doba obejmuje 24 pełne godziny licząc od dnia udostępnienia) 20,00 zł / doba hotelowa Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
       
Pobyt osoby towarzyszącej pacjentowi podczas jego hospitalizacji - pobyt bez zalecenia lekarza.  
LP NAZWA ŚWIADCZENIA CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia) UWAGI
1 Opłata za dobę hotelową, bez wyżywienia (doba obejmuje 24 pełne godziny licząc od dnia udostępnienia) 24,60 zł / doba hotelowa Płatność uregulować należy z dołu w kasie szpitala.
CENTRALNA STERYLIZACJA
L.p Wielkość pakietu CENA BRUTTO ( usługi z 23 % VAT, nie związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
Sterylizacja parowa 2 - usługa obejmuje: dezynfekcję, zapakowanie w rekaw sterylizacyjny i sterylizację sprzętu (materiały sterylizacyjne usługodawcy)
1 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 300 x 400 mm 8,37 zł
2 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 250 x 300 mm 6,97 zł
3 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 150 x 200 mm 5,57 zł
4 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 75 x 250 mm 4,18 zł
Sterylizacja niskotemperaturowa plazmowa - usługa obejmuje: dezynfekcję, zapakowanie w rekaw sterylizacyjny i sterylizację sprzętu (materiały sterylizacyjne usługodawcy)
1 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 150 mm x 200 mm 17,10 zł
2 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 150 mm x 500 mm 19,00 zł
3 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 250 mm x 300 mm 18,37 zł
4 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 250 mm x 500 mm 20,90 zł
5 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 400 mm x 300 mm 20,90 zł
6 Pakiet w rękawie papierowo-foliowym o wymiarach 400 mm x 500 mm 24,70 zł