BADANIA PROFILAKTYCZNE - PORADNIA MEDYCYNY PRACY
L.p    Rodzaj świadczenia : CENA BRUTTO (usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT, związane z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem , przywracaniem i poprawie stanu zdrowia)
1 Wpis do książeczki Sanepidowskiej (badanie lekarskie podstawowe/ lekarz uprawniony do badań profilaktycznych) 20,00 zł
2 Badania wstępne, okresowe, kontrolne:   30,00 zł
badanie lekarskie podstawowe +wydanie zaświadczenia/ orzeczenia lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy
dodatkowo: badania laboratoryjne i konsultacje na zalecenie lekarza medycyny pracy - wg. cennika
3 Badanie pracowników do pracy przy komputerze (powyżej 4 qodz.):    
badanie lekarskie podstawowe/ lekarz uprawniony do badań profilaktycznych+ wydanie orzeczenia o zdolności do pracy 35,00 zł
dodatkowo:
badanie okulistyczne - wg cennika
badania laboratoryjne i inne konsultacje na zalecenie lekarza medycyny pracy - wg. cennika
4 Badanie pracowników na stanowiskach decyzyjnych:   40,00 zł
badanie lekarskie podstawowe/ lekarz uprawniony do badań profilaktycznych+ wydanie zaświadczenia/orzeczenia
dodatkowo:badanie laboratoryjne wg cennika; badanie EKG spoczynkowe z opisem wg cennika
5 Badanie pacjentów narażonych na promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne:   45,00 zł
badanie lekarskie podstawowe +wydanie zaświadczenia/ orzeczenia o zdolności do pracy
dodatkowo:badanie laboratoryjne - wg cennika; badanie okulistyczne - wg cennika
6 Badanie okresowe + badanie d/c sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki zdrowia 40,00 zł
7 Udział lekarza Medycyny Pracy w pracach komisji BHP ( za każde posiedzenie ) 100,00 zł
POSZCZEGÓLNE BADANIA I KONSULTACJE
wykonywane podczas badań profilaktycznych:
(zakres badań ustala lekarz w oparciu o informacje zawarte w skierowaniu
na badania i inne informacje dotyczące pracownika i środowiska pracy)
A BADANIA Cena brutto
  Pobranie krwi do badań 3,00 zł
  Morfologia 3 diff 7,00 zł
  Morfologia 5 diff 9,00 zł
  Morfologia z rozmazem krwi 20,00 zł
  Cholesterol całkowity 6,00 zł
  Cholesterol HDL 8,00 zł
  Retikulocyty 6,00 zł
  Badanie moczu ogólne 5,00 zł
  EKG bez opisu 15,00 zł
  EKG z opisem 25,00 zł
  Badanie spirometryczne z opisem 30,00 zł
  Audiogram 15,00 zł
  Badanie pola widzenia - komputerowe 40,00 zł
  RTG klatki piersiowej z opisem zdjęcia 22,00 zł
  RTG kręgosłupa L-S z opisem zdjęcia 33,00 zł
B KONSULTACJE SPECJALISTÓW DO BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cena brutto
  Badanie okulistyczne 30,00 zł
  Badanie okulistyczne u pracowników zatrudnionych przy monitorach z jednoczesnym doborem szkieł korekcyjnych 50,00 zł
  Badanie laryngologiczne 30,00 zł
  Badanie neurologiczne 30,00 zł
  Badanie kardiologiczne 40,00 zł
  Wydanie duplikatu zaświadczenia dla badania profilaktycznego (wydanego wcześniej) 15,00 zł
* Niezależnie od w/w zakresu badań lekarz medycyny pracy w oparciu o skierownie może zlecić wykonanie innych badań dodatkowych wg cennika szpitalnego