Rejestr pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy prowadzony jest przy wykorzystaniu programu komputerowego i zawiera:

 • Księga główna przyjęć i wypisów
 • Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć
 • Księga ruchu chorych oddziału szpitala
 • Księga zabiegów
 • Księga raportów lekarskich w poszczególnych oddziałach
 • Księga raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach
 • Księga główna przychodni
 • Księga pracowni diagnostycznej
 • Księga kontroli środków odurzających i psychotropowych
 • Książka transfuzyjna
 • Karty zgonu
 • Rejestr zakażeń zakładowych


Pozostałe rejestry zawierające dane osobowe prowadzone w Szpitalu:

 • Dziennik Korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji wpływającej i wychodzącej
 • Rejestr kontroli
 • Centralny Rejestr Umów
 • Ewidencja pracowników Szpitala
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Szpitala
 • Rejestr upoważnień Dyrektora Szpitala (rejestr zawiera imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, której udzielono upoważnienia, zakres upoważnienia oraz datę wystawienia tego upoważnienia)
 • Rejestr czytelników biblioteki
 • Zbiór danych dotyczący darczyńców
 • Rejestr wolontariuszy
 • Rejestr stażystów i praktykantów
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
 • Rejestr chorób zawodowych
 • rejestr umów dotyczących przetargów (udostępnienie dokumentów następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówienień publicznych (Dz.U. z 2007r, nr 223, poz. 1655)

 

 • Dokumentacja finansowo-księgowa i płacowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76, poz. 694 z 2002r.)
 • Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz.U. Nr 252, poz. 1697).
 • Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Legnicy w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej wewnętrznej.
 • Informacja na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. nr 112, poz. 1198 z 2001r.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002r.).

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

 Prowadzone archiwa dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia je zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417).

Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

 • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • osoby upoważnionej przez pacjenta,
 • upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

Formy udostępniania i zasady odpłatności

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy   
(Wyciąg z instrukcji IN – 31 „Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy”)

Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest:

  1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego lub paszportu);
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
        a) rodzicom, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, za okazaniem odpowiedniego dokumentu (dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka),
        b) opiekunowi ustanowionemu przez sąd za okazaniem orzeczenia (opieka nad małoletnim lub osobą niepełnosprawną oraz osobą ubezwłasnowolnioną, kurator).
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu za okazaniem dowodu tożsamości.
  4. Po śmierci pacjenta prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w dokumentacji medycznej lub w pisemnym pełnomocnictwie udzielonym na wypadek śmierci. Pełnomocnictwo wcześniej udzielone przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego zachowuje moc prawną w sytuacji powtarzających się hospitalizacji pacjenta mających miejsce w szpitalu oraz w innych placówkach służby zdrowia, o ile nie zostało odwołane  w formie pisemnej.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

 1. Do wglądu na miejscu w szpitalu lub poradni w obecności lekarza prowadzącego lub   pracownika Statystyki Medycznej (dotyczy dokumentacji w formie papierowej \ i elektronicznej) na  ustny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta;
 2. Przez sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej,  na pisemny wniosek (którego wzór określa załącznik nr 1).
 3. Przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru oraz z zastrzeżeniem i ustaleniem terminu zwrotu po wykorzystaniu dokumentacji, w sytuacji gdy uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
  W dokumentacji szpitala, poradni i archiwum zakładowym pozostawia się bezwzględnie kserokopię sporządzoną z oryginału dokumentacji.

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych oraz za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli udostępnia się oryginał dokumentacji;
 2. W razie wydania oryginałów dokumentacji medycznej bezwzględnie pozostawia się kopie tej dokumentacji;
 3. W celu uzyskania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta zobowiązany jest złożyć pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (którego wzór określa załącznik nr 1) w kancelarii szpitala lub za pośrednictwem poczty.
  W przypadku przesyłania prośby mailowo, wymagane jest dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem osoby wnioskującej.
 4. Nie udostępnia się dokumentacji medycznej w odpowiedzi na otrzymany faks lub przeprowadzoną rozmowę telefoniczną. Wydanie dokumentacji medycznej następuje dopiero po przedłożeniu wniosku, który stanowi załącznik do otrzymanego faksu;
 5. W trakcie hospitalizacji pacjenta w oddziale dokumentację medyczną częściową mogą udostępnić pracownicy Statystyki Medycznej na pisemny wniosek osoby upoważnionej oraz organów i podmiotów uprawnionych do jej pozyskania. Po sporządzeniu kopii pracownik Statystyki Medycznej powinien zwrócić oryginał na oddział, który ponosi odpowiedzialność za  kompletność dokumentacji medycznej pacjenta w związku z dalszą jego hospitalizacją;
 6. W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” (wzór, załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji).
 7. Udostępnianie dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia lub wpłynięcia wniosku do szpitala.
 8. Pismo przewodnie w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej adresowane do uprawnionych organów po zaopiniowaniu Kierownika Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej, powinien zaakceptować Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba przez niego upoważniona.
 9. Wgląd do dokumentacji pacjenta możliwy jest w oddziałach lub poradniach szpitala oraz w Statystyce Medycznej i  w Rejestracji;
 10. Odbiór oryginału, wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej można dokonać w Statystyce Medycznej (poziom -1) lub Rejestracji (I piętro w części administracyjnej budynku głównego szpitala) od godz. 08:00 do 14:00 każdego dnia roboczego. Udostępnianie dokumentacji wymaga potwierdzenia podpisem udostępniającego  dokumentację i odbierającego oraz datą odbioru dokumentacji na piśmie przewodnim lub złożonym wniosku, oraz za okazaniem dowodu tożsamości, lub upoważnienia, chyba że znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta;
 11. Druki wniosku o wydanie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji dostępne są do pobrania na miejscu w szpitalu, w Statystyce Medycznej, w punkcie ksero lub w Rejestracji Ogólnej.  Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl.
 12. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez pracownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
 13. Odmawia się wydania dokumentacji medycznej gdy udostępnienie jej jest niemożliwe. Wówczas, wymagana jest pisemna forma odmowy wraz z podaniem przyczyny.

Zasady odpłatności:

 1. Szpital pobiera opłatę za kserokopie, wyciągi i odpisy dokumentacji medycznej pacjenta w wysokości ustalonej przez Dyrektora szpitala (cenniki szpitalne). Fakturę za wykonaną usługę zobowiązany jest wystawić pracownik Działu Ekonomiczno-Finansowego;
 2. Przy osobistym odbiorze kserokopii dokumentacji medycznej opłaty należy dokonać w punkcie ksero (poziom -1, przy wejściu głównym do szpitala) w godz. od 8.00 do 14.00. Otrzymany dowód wpłaty z kasy fiskalnej należy przedłożyć do wglądu pracownikowi Statystyki Medycznej lub Rejestracji przy odbiorze  dokumentacji. Uprawniony pracownik zobowiązany jest odnotować na wniosku o udostępnienie dokumentacji lub piśmie przewodnim numer paragonu oraz naliczoną kwotę. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty z kasy fiskalnej stanowią podstawę do wydania kserokopii dokumentacji medycznej;
 3. Wybierając sposób odbioru kserokopii poprzez wysyłkę za pobraniem, należy uiścić opłatę w wysokości wskazanej, na konto rachunku bankowego. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy równej kosztowi wysyłki;
 4. Na wniosek instytucji, szpital udostępnia kserokopię dokumentacji medycznej, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Opłata z tytułu wykonanej kserokopii oraz kosztów przesyłki wskazana jest w fakturze przesłanej wraz z dokumentacją, płatnej w terminie 14 dni od daty otrzymania;
 5. Szpital nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

b) Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

c) Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W tym przypadku na wniosku o wydanie dokumentacji medycznej trzeba wyraźnie to zaznaczyć i okazać dokument potwierdzający.

 

Przechowywanie dokumentacji medycznej:

 Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Kontakt dla przedstawicieli mediów:

 

Tomasz Kozieł

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 76 72-11-333

tel. kom. 661-999-101

Zapraszam Państwa do mailowego, telefonicznego lub osobistego zwracania się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi naszej lecznicy i jej funkcjonowania.

Pozdrawiam
Tomasz Kozieł

 

 

Zapraszamy do Szkoły Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 516 076 737 lub po przesłaniu zgłoszenia w formie e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W mailu prosimy podać co najmniej:

 • imię,
 • numer telefonu do kontaktu,
 • tydzień ciąży.

Zajęcia odbywają się w formie kursów krótkich i długich w budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Mają charakter bezpośredni - wykładów i prezentacji z dyskusją uczestników. Zajęcia są bezpłatne. 

Kursy krótkie odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 17.00 - 19.00Zajęcia prowadzone są w grupie liczącej do 20 osób. Program obejmuje osiem spotkań, podczas których ciężarnym i osobom towarzyszącym przekazywane są m.in. wszelkie podstawowe informacje na temat: dokumentów potrzebnych do przyjęcia do szpitala, rzeczy niezbędnych dla mam i narodzonego dziecka, a także informacje związane z samym przebiegiem porodu - możliwości obecności osoby towarzyszącej przy porodzie, faz porodu, kangurowania, a także pierwszej wyprawki, karmienia, opieki nad noworodkiem i pielęgnacji. Uczestnikom kursu przekazywane są także dane na temat przepisów prawnych po porodzie związanych z dzieckiem i rodzicami (rejestracja w USC, urlop macierzyński, przepisy dotyczące kobiet w okresie ciąży, opieka nad dzieckiem do 14 roku życia), a także wiele innych informacji. 

Kursy dłuższe odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00. Trwają ok. 2,5 miesiąca - program obejmuje 20 spotkań. Jednorazowo bierze w nich udział ok. 12-14 osób. Forma kursów dłuższych w odniesieniu do krótszych jest rozszerzona m.in. o praktyczne informacje dla kobiet w ciąży, spotkania z lekarzami (m.in. psycholog, pediatra,  anestezjolog), a także zajęcia rehabilitacyjne.  

 

 Szczegółowe informacje pod  telefonem: 516 076 737

 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

 
Kontakt
con address
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica
woj. dolnośląskie
76 72-11-000 (centrala telefoniczna)

Telefon: tel.  76 72 11 100
Faks: fax. 76 72 11 110
   
NIP: 691-22-04-853
REGON: 390999441

 

DOJAZD

 

 

 PLAN SZPITALA

Rzut szpitala. Wejście główne z lewej strony. W prawym dolnym rogu wejścia do RTG i SOR. Poniżej opis poszczególnych oznaczeń.

 

 

 

"Najważniejszy dzień w życiu kobiety i ich rodzin powinien być najpiękniejszy”. To czas narodzin dziecka, potem pierwsze dni i tygodnie poświęcone na opiekę nad nim to okres niezwykły. Narodziny dziecka to Wielka zmiana - w trybie życia, w priorytetach i dokonywanych wyborach. Warto przygotować się do tej zmiany jak najlepiej. Dlatego pragniemy stworzyć dla Was przyjazne miejsce i program , który pomoże przygotować się zarówno do porodu, jak i początków macierzyństwa.

Pragniemy podzielić się z Wami naszą wiedzą, abyście mogli dokonywać świadomych wyborów, zgodnych z preferencjami i własnymi przekonaniami.

Należy pamiętać, że poród to jeden z najpiękniejszych, najważniejszych momentów w życiu kobiety. To czas wielkich zmian, ogromnego wysiłku, wrażliwości i niepowtarzalnych emocji. Dlatego tak ważne jest przygotowanie do porodu przez profesjonalistów, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu zapewnią każdej kobiecie jak najlepsze warunki, indywidualne traktowanie, troskę i czułość oraz przygotowanie w aspekcie teoretycznym , fizycznym i psychologicznym do bezpiecznego odbycia porodu.

CIĄŻA

Okres wielkich, intensywnych zmian dla przyszłej mamy i jej dziecka. Ciąża to kolejno po sobie występujące trymestry, o których należy pamiętać - sprawdzać jak przebiegają i jak rozwija się maleństwo każdego kolejnego miesiąca. Pragniemy przedstawić najważniejsze informacje, ciekawe rzeczy m.in. na temat diety czy badań, czego należy unikać, jak łagodzić nieprzyjemne dolegliwości, jak przygotować się do porodu.


Trzy pierwsze miesiące to czas, kiedy powoli przyzwyczajasz się do myśli, że będziesz mamą. Cokolwiek poczułaś po ujrzeniu na teście ciążowym dwóch magicznych kreseczek i potwierdzeniu tego wyniku przez lekarza, masz prawo do silnych wzruszeń.
Najważniejsze jest, abyś teraz zapanowała nad emocjami, poprawiając sobie humor i odkrywając, że ciąża jest super.

 • postaraj się dużo spać, aby nie być rozdrażnioną;
 • rozpieszczaj się, nie zapominając o tym, że przyjemności muszą sprzyjać zdrowiu, jak np. jedzenie;
 • zadbaj o ruch (joga, spacery, pływanie), dzięki czemu będziesz odprężona oraz wyciszona.
 • serów pleśniowych, ponieważ mogą zawierać groźną bakterię (dojrzałych serów: brie, camembert, feta, oraz niepasteryzowanego mleka )
 • surowych owoców morza, ryb, sushi i niesolonych śledzi (mogą być zakażone bakteriami i pasożytami)
 • surowego mięsa (zwłaszcza metki, tatara, salami), gdyż może zawierać pasożyty, np. larwy tasiemca, pałeczki listeriozy i toksoplazmozy
 • potraw, których składnikiem są surowe jajka, ze względu na możliwość zakażenia pałeczkami salmonelli lub gronkowca (dotyczy samodzielnie robionego majonezu, musów czekoladowych, jajek na miękko, ciastek z kremem, tortów, kogla-mogla)
  • znaczne zwiększanie wagi ciała
  • przyjmowanie leków, nawet dostępnych bez recepty, bez konsultacji z lekarzem – Twój lekarz zaleci Ci właściwe witaminy, preparaty żelaza oraz leki rozkurczowe czy przeciwbólowe (najmniej toksyczny jest paracetamol czyli Panadol, Apap)
  • uprawianie sportów wysiłkowych, zwłaszcza przy nadciśnieniu, cukrzycy lub ciąży bliźniaczej
  • picie alkoholu – jest wielokrotnie bardziej toksyczny dla rozwijającego się dziecka, niż dla Ciebie
  • palenie papierosów i przebywanie w towarzystwie palaczy
  • przyjmowanie narkotyków
  • zawsze miej przy sobie drobne przekąski np. suszone owoce, orzechy
  • przyprawiaj potrawy i napoje świeżym imbirem, pomaga zwalczać nudności
  • gdy czujesz zbliżające się nudności, usiądź, pochyl się do przodu tak, by głowa spoczywała między kolanami i w tej pozycji odczekaj kilka chwil;
  • jeżeli dolegliwości są znacznie nasilone i powodują utratę wagi – spytaj lekarza o właściwe leki. W skrajnych przypadkach może skierować Cię do szpitala.
  • badaj piersi i ewentualnie wykonaj badanie USG
  • noś większy biustonosz, polecany dla kobiet w ciąży
  • pielęgnuj biust odpowiednimi kosmetykami.
  • zaczynasz nagle plamić lub krwawić
  • często oddajesz mocz i towarzyszy mu pieczenie lub ból
  • masz silne wymioty z bólem i/lub gorączką
  • masz biegunkę z krwi i śluzu
 • jedzenie dla dwojga, a nie za dwoje – trzeba dostarczać organizmowi ważnych składników i kalorii, zachowując różnorodność produktów. Wybieraj produkty zbożowe, dużo warzyw i owoców, a mniej mięsa, tak by zyskało na tym Twoje dziecko, a nie Twoje biodra;
 • picie 2-3 szklanek mleka;
 • ubrania ciążowe;
 • ruch i ćwiczenia <spacery, gimnastyka, pływanie>– zapewnienie lepszego samopoczucia i lżejszego porodu
 • słodyczy – gdyż fundują nadwagę, a tym samym podwyższone ciśnienie, zatrzymują wodę w organizmie i powodują niedobór potasu;
 • sportu o podwyższonym ryzyku upadku – dlatego nie zalecamy: jazdy konnej, jazdy na nartach, jazdy na rolkach i na rowerze oraz biegania długodystansowego;
 • podróżowania samolotem lub wypadu w góry bez konsultacji z lekarzem.
  • soli – bo zatrzymuje wodę w organizmie;
  • słodyczy – zamień je z dobrym skutkiem na owoce;
  • prowadzenia samochodu pod koniec trymestru – zrezygnuj z kierowania nawet wcześniej, jeśli nie czujesz się najlepiej;
  • stresu – masz pełne prawo wymagać spokoju wokół siebie
 • bóle podbrzusza – nieregularne i krótko trwające kłucia są normalne, natomiast zgłoś się do lekarza, jeśli są regularne, trwają długo, a brzuch robi się twardy;
 • nasilające się upławy – są naturalnym zjawiskiem na tym etapie, powiedz o nich lekarzowi wówczas, gdy wydzielina zmienia zapach lub barwę, albo jeśli czujesz z tego powodu dyskomfort;
 • płytki, przyspieszony oddech – Twoje maleństwo jest już spore, więc uciska przeponę i płuca, dlatego nie garb się, śpij w pozycji półsiedzącej na poduszkach i spokojnie czekaj, aż brzuch się obniży;
 • parcie na pęcherz – to efekt obniżenia się brzucha i ucisku dziecka na Twój pęcherz, jednak nie staraj się wstrzymywać moczu, ponieważ zwiększa to ryzyko infekcji dróg moczowych, korzystaj z wkładek higienicznych i ćwicz dno macicy;
 • – no cóż, jest Wam coraz ciaśniej i Twoje maleństwo robi, co może, by rozprostować rączki i nóżki, więc zmień pozycję, np. ułóż się na boku, przeciągnij, zrób koci grzbiet;
 • – zmniejszą się, jeśli będziesz odpoczywać z lekko uniesionymi nogami, poza tym nie siedź w jednej pozycji, unikaj skarpetek z ciasnym ściągaczem i przyciasnych butów;
 • swędzenie brzucha – spowodowane jest rozciąganiem skóry, można zmniejszyć dyskomfort, smarując ją nawilżającymi i natłuszczającymi balsamami; w przypadku nasilenia się objawów zgłoś się do lekarza (to może być cholestaza)
  • wyciekanie albo sączenie się płynu – to może świadczyć o przedwczesnym pęknięciu błon płodowych; 
  • spada częstotliwość ruchów dziecka (tzn. pewnego dnia dziecko rusza się znacznie mniej niż poprzedniego, następnego jeszcze mniej) – powinnaś zgłosić się do lekarza, natomiast chcąc dobrze ocenić sytuację, wypełniaj systematycznie kartę ruchów płodu w Twojej karcie poprowadzenia ciąży;
  • krwawienie z dróg rodnych – zawsze wymagają wyjaśnienia;
  • gwałtowne ruchy – jeśli rzeczywiście masz wrażenie, że malec rusza się bardzo gwałtownie, jedź do lekarza, by upewnić się, czy wszystko jest w porządku

Dbając o siebie – troszczysz się o zdrowie dziecka , dlatego zrezygnuj z niektórych pozycji w swoim menu:

W trakcie ciąży nie jest wskazane:

Najczęstsze dolegliwości i ich łagodzenie:
W pierwszych tygodniach ciąży pojawiają się nudności i wymioty, ustępując stopniowo około 13-14 tyg. ciąży.

   Napięte i wrażliwe na dotyk piersi . Niekiedy wyczuwalne małe zgrubienia, ale to nie powód do zmartwień.

   PAMIETAJ - Powinnaś skontaktować się ze swoim ginekologiem a nawet jechać do szpitala jeśli:

 


Czujesz, że rośnie TWOJE DZIECKO. Właśnie rozpoczyna się okres, kiedy poznasz wszystkie błogosławieństwa ciąży.
Czwarty, piąty i szósty miesiąc to najbardziej komfortowy etap. Mijają początkowe dolegliwości, charakterystyczne dla pierwszego trymestru. Nie jesteś jeszcze na tyle zmęczona i ociężała, by nie móc cieszyć się oczekiwaniem na narodziny maluszka. Twoje samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, stopniowo poprawi się.

W II trymestrze poczujesz pierwsze ruchy dziecka! WAŻNA DATA- ZAPAMIETAJ JĄ !

Rozpoczynają się kolejne trzy miesiące świetnego samopoczucia, które warto wykorzystać, dbając o swoje zdrowie, wygląd zalecamy:

Czasami z pewnych przyjemności lepiej zrezygnować lub zachować w nich spory umiar. Powinnaś unikać:

Najczęstsze niegroźne, ale nieprzyjemne dolegliwości – zobacz jak im zaradzić i je złagodzić:
Nadwrażliwość i krwawienie dziąseł : stosuj miękką szczoteczkę i specjalne pasty do wrażliwych dziąseł;

     Zgaga: jedz 5-6 mniejszych posiłków, neutralizuj kwas żołądkowy pijąc zimne mleko i jogurt, jedz cukierki miętowe,migdały dopuszczalne są preparaty  

                 dostępne bez recepty takie jak np. Rennie;

     Skurcze mięśni< najczęściej łydek> skutek zmian w składzie jonowym krwi (w efekcie fizjologicznych zmian w oddychaniu): urozmaicenie diety, ze względu na

                 zmniejszenie magnezu, witaminy B, potasu i wapnia – a kiedy mocno boli, stań na podłodze, uginając nogi w kolanach, a podeszwy stóp mocno

                 przyciśnij do podłogi.

Bóle pleców: unikaj długiego stania, staraj się siedzieć z wyprostowanymi plecami, śpij na twardym materacu, zaprzyjaźnij się z butami na niskich  

                       obcasach, jeśli musisz coś podnieść, ugnij najpierw kolana
W II trymestrze również mogą wystąpić niepokojące objawy i wtedy powinnaś zgłosić się do lekarza -niezwłoczny kontakt ze swoim ginekologiem lub udać się do szpitala:
* nagły i silny obrzęk rąk, twarzy i powiek

     * nagłe i znaczne przybranie na wadze -  jeśli towarzyszy mu silny ból głowy, może to wskazywać na stan przedrzucawkowy

     * zaburzenia widzenia

     * obfite krwawienie z dróg rodnych


Teraz zwolnij nieco tempo, realizując swoje plany. To co się dzieje tu i teraz nie zawsze jest proste, ale musisz umieć czerpać z tego przyjemności. Wszystko za czym tęsknisz: praca, dżinsy dalekie podróże- poczeka. Twoje życie się zmieni, ale bez obaw, na lepsze, nie na gorsze. Będzie bogatsze, pełne radości, niesamowitych odkryć i miłości, której nie da się porównać z żadną inną wartością. Musisz pamiętać , że przecież to nadal TY, możesz powiedzieć już teraz że jesteś mamą- choć dziecko nie przyszło jeszcze na świat, kochasz je z całych sił.
Dla Ciebie i Twojego dziecka jest w sam raz……

* spacery– to rodzaj gimnastyki

* zrób wszystkie niezbędne zakupy dla siebie i dziecka w 7-8 miesiącu ciąży

*zajmuj się domem, ale z umiarem;

*nadal pracuj, jeśli dobrze się czujesz;

*spraw sobie jakiś prezent – poprawisz w ten sposób swój nastrój, co sprzyja także Twojemu dziecku;

*staraj się wysypiać;

*uśmiechaj się, nawet kiedy biegniesz po raz piętnasty do toalety – traktując drobne uciążliwości z humorem, łatwiej je pokonasz

Unikaj :

Najczęstsze dolegliwości , które natura nie zafundowała Ci ich z czystej złośliwości, choć pewnie trudno czasem uwierzyć- to skutek ubocznych ważnych zmian, które zachodzą w Twoim ciele:

Sygnały alarmowe nie muszą świadczyć o niczym niepokojącym, ale wymagają pilnego kontaktu z lekarzem:


Rozpoczęcie porodu jest sytuacją, która prawie zawsze zaskakuje, to są pewne symptomy, których nie sposób przegapić.

Jeśli w terminie Twojego porodu (po 37 tygodniu) zauważysz:
• Obniżenie się brzucha (ulga w oddychaniu, ucisk na pęcherz moczowy)
• Nieregularne, lekko bolesne skurcze macicy (tzw. skurcze przepowiadające)

• Ćmiący ból w okolicy krzyżowej
• Ucisk lub ból w dole brzucha
• Odejście czopu śluzowego
Możesz spokojnie czekać w domu. Symptomy te sugerują, że Twój organizm przygotowuje się do porodu.


Są dwie sytuacje, które zdecydowanie sugerują rozpoczęcie porodu:
• Pojawienie się regularnych, bolesnych skurczów macicy (występujących częściej niż co 10 minut, przybierających na sile, wydłużających się, powodujących znaczną bolesność- te skurcze dają postęp porodu – czyli skracanie i rozwieranie szyjki macicy)
• Odejście wód płodowych (płyn przezroczysty lub o zielonym zabarwieniu)
Decyzję o wyjeździe do szpitala trzeba podjąć , gdy:
• Skurcze mięśnia macicy, odczuwane jako wyraźnie bolesne twardnienie całego brzucha będą występowały regularnie (co 5-7 min). Jeśli w każdej pozycji (siedzącej, stojącej czy leżącej) skurcze te będą miały tendencję do nasilania się – jest to znak, że rozpoczął się poród. Jeśli jest to Twój kolejny poród - jedź do szpitala, gdy skurcze występują co 10 minut;
• Odpływają wody płodowe, nawet jeśli nie ma skurczów, ale masz wątpliwości <
zapamiętaj godzinę odpłynięcia płynu owodniowego i zwróć uwagę na jego kolor>
• Pojawi się krwawienie z dróg rodnych (trzeba je rozróżnić z odejściem czopu śluzowego)
• Zaobserwujesz słabe ruchy dziecka (wyraźnie słabsze niż wcześniej) lub niepokojąco gwałtowne
Wątpliwości
Jeśli nie wiesz czy już jechać do szpitala czy nie – proponuję w domu wziąć ciepłą kąpiel lub prysznic. Jeżeli pod wpływem ciepłej kąpieli skurcze wyciszą się i zanikną, to znaczy, że to jeszcze nie poród.
Jeśli jednak skurcze nasilą się mimo ciepłej kąpieli i będą występować jeszcze częściej (co 5 – 7 min) proponuję wyruszyć do szpitala.
Ten pierwszy raz
Poród u kobiety, która rodzi pierwszy raz jest procesem. Może trwać kilka, a nawet kilkanaście godzin. Drugi i kolejne porody zazwyczaj przebiegają szybciej (choć od tej reguły bywają wyjątki). Najważniejsze to zachować spokój i nie panikować.
Psychologiczne aspekty porodu
Nie wolno nam ignorować znaczenia psychicznej, emocjonalnej czy duchowej strony tego wydarzenia, gdyż każdy z tych czynników może w istotny sposób wpłynąć na jego przebieg – zaburzyć lub wyhamować fizjologiczny proces narodzin dziecka. Muszą być spełnione warunki, by rodząca w trakcie fizjologicznego porodu i silnej czynności skurczowej macicy mogła swobodnie ,,otworzyć się” i urodzić dziecko. Należy przede wszystkim zapewnić: intymność, poczucie bezpieczeństwa, obecność życzliwych osób, wyrozumiałość, łagodzenie bólu porodowego przy zastosowaniu niefarmakologicznych metod.
Ból porodowy

Należy na niego spojrzeć jako na coś pozytywnego, jako na informację mobilizującą rodząca do aktywności- zmiany pozycji, potrzeby masażu czy kąpieli w ciepłej wodzie, wolności poruszania się pozwalającej kobiecie na instynktowne przyjęcie odpowiedniej pozycji, gdzie opór i ucisk są zmniejszone.
Warto sobie uświadomić że: "PORÓD BOLI W POŁOWIE". Załóżmy, że skurcz mięśnia macicy trwa 1 minutę.
Jeżeli skurcze występują co 10 minut: w godzinie zegarowej mamy 6 minut skurczu, pozostałe 54 minuty odpoczynku.
Jeżeli skurcze występują co 5 minut: w godzinie zegarowej mamy 12 minut skurczu, pozostałe 48 minut odpoczynku. Między skurczami są przerwy, czas na odpoczynek i relaks. To właśnie ten moment odpoczynku jest kluczowy w porodzie.


Na izbie przyjęć czeka Cię sporo formalności - zostaniesz poproszona o kartę ciąży, dowód osobisty, oryginał Grupy Krwi i czynnika Rh, wynik badania w kierunku GBS, istotne wyniki badań jeśli były wykonane oraz karty wypisowe z pobytów szpitalnych w aktualnej ciąży. Położna przeprowadzi wywiad (zada Ci wiele szczegółowych pytań dotyczących przebiegu ciąży, Twojego zdrowia, a nawet ostatniej wizyty u kosmetyczki) i założy Twoją dokumentację szpitalną. Zostaniesz zbadana przez lekarza ginekologa aby ustalić, na jakim etapie porodu jesteś oraz zostanie wypełniona reszta dokumentacji medycznej.

Jeśli posiadasz PLAN PORODU, powinnaś przekazać personelowi przyjmującemu do szpitala w celu dołączenia go do dokumentacji medycznej aby poznać Twoje oczekiwania w trakcie porodu. Jeśli chcesz aby w porodzie towarzyszyła ci bliska osoba powinnaś o tym poinformować personel.


Kiedy znajdziesz się na sali porodowej i poznasz położną, która będzie się Tobą opiekowała- towarzyszyła w porodzie. Powiedz jej, jakie są twoje oczekiwania, czego się boisz. Taka rozmowa na pewno przyniesie korzyść obydwu stronom - Ty, na ile jest to możliwe, dążysz do tego, by Twoje potrzeby zostały spełnione, a położna wie, jak Ci w tym pomóc. Zostaniesz zapoznana z Planem Porodu i Procedurami Sali Porodowej.

Personel Sali Porodowej to nie tylko towarzysząca w porodzie Położna, ale również lekarz Ginekolog- Położnik, lekarz neonatolog. położna neonatologiczna oraz pozostały zespół dyżurujący.

Szpitalna sala porodowa składa się z pojedynczej Sali porodowej rodzinnej w której znajduje się łóżko porodowe - nowoczesne sterowane pilotem oraz wielostanowiskowej z zachowaniem intymności. Do dyspozycji będziesz miała materac, drabinkę, worek sako czy piłkę, krzesło porodowe. Ale nawet bez tych sprzętów możesz rodzić aktywnie - wykorzystując do podparcia się brzeg łóżka, oparcie krzesła czy ścianę. Wykorzystaj początek porodu, gdy skurcze nie są jeszcze bardzo dotkliwe, na oswojenie w sali porodowej.

Do dyspozycji rodzącej jest aparat Tens oraz możliwość zastosowania gazu Entonox w celu łagodzenia bólu porodowego. Stosowana jest również technika relaksacji w wodzie- imersja wodna.

W trakcie porodu możesz przyjmować przejrzyste płyny <woda mineralna niegazowana> co 15 minut kilka łyków. Zaleca się co 20-30 minut korzystanie z toalety w celu opróżnienia pęcherza moczowego.

Pamiętaj w porodzie przychodzi kryzys tzw.7 centymetra , ale pamiętaj za Tobą długa przebyta droga, nie może Ciebie przerosnąć perspektywa dalszego wysiłku. Silne skurcze wydaja się nie do wytrzymania, ogarnia Cię rezygnacja, możesz odczuwać nawet ogromną złość na położną czy osobę towarzyszącą, czujesz się osamotniona ale pomimo to potrzebujesz ogromnego wsparcia, czułości, otuchy od osób towarzyszących Ci w porodzie. Takie odczucia zwiastują bliski koniec pierwszego okresu porodu, wydzielająca się adrenalina w Twoim organizmie przygotowuje Cię powoli do parcia.

Gdy nadchodzi parcie, nie sposób je przeoczyć - odczuwać będziesz silną, instynktowną potrzebę parcia. Poczujesz, że znowu jesteś przytomna, rozbudzona i gotowa do działania- rodzenia swojego dziecka.

Zaraz po porodzie nagi noworodek zostaje położony na nagich piersiach swojej mamy* KONTAKT SKÓRA DO SKÓRY- ,,STS”. Mama może go przytulić, a później przystawić do piersi. Jeśli dziecko urodziło się o czasie i jest w dobrym stanie i stan mamy jest dobry.

Po kilku minutach macica znowu podejmuje akcję skurczową. Twój organizm wydziela więcej oksytocyny, niż potrzeba było w czasie 1. i 2. okresu porodu. Po kilkunastu skurczach poczujesz znowu potrzebę parcia. To rodzi się łożysko i błony płodowe, fachowo nazywane popłodem. Położna dokładnie sprawdzi, czy łożysko urodziło się całe. Dokonuje oglądania ewentualnych obrażeń dróg rodnych. Jeśli krocze zostało nacięte , będzie zeszyte w znieczuleniu miejscowym szwami rozpuszczalnymi.

Teraz przez 2 godz. tzw. wczesnego połogu pozostaniesz wraz z dzieckiem pod obserwacją położnych na sali porodowej. Będą one co jakiś czas sprawdzały Twoje samopoczucie i to, jak obkurcza się macica oraz wielkość krwawienia z dróg rodnych.

Pierwsze przystawienie do piersi. Udzielone zostaną wskazówki na temat karmienia naturalnego, higieny i diety w połogu.
Teraz, gdy Twoje dziecko jest już na świecie, należy ci się odpoczynek, rozpoczęłaś prawdziwe macierzyństwo.