logo

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Znak sprawy WSzSL/LL-715/18A
I. ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Ul. Iwaszkiewicza 5,
59-220 Legnica
tel. 076/ 72 11 000
NIP:691-22-04-853  REGON: 390999441  KRS: 0000163872

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest
WSS Legnica:
- tablica informacyjna wraz z montażem
- naklejki 50 szt
- tablica pamiątkowa wraz z montażem

Szpital Bolesławiec:
- tablica informacyjna wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
- naklejki 500 szt
- tablica pamiątkowa wraz z montażem

WCSKJ Jelenia Góra:
- tablica informacyjna wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
- naklejki 300 szt
- tablica pamiątkowa wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
3.    W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wszelkie niezbędne do realizacji tego celu materiały i  informacje. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.11.2018

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.
3.Oferta musi być złożona w oryginale, opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Wszystkie inne, załączane do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy  do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
4.  Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także  podać nr NIP orz Regon.
5.Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności  w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
8..Koperta powinna być opatrzona napisem:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
Ogłoszenie o zamówieniu  nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro
Znak sprawy WSzSL/LL-715/18A
„ Nie otwierać przed 25 -10-2018 r. godz. 12:00 ”
oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
9  W przypadku niespełnienia wymienionych powyżej wymogów formalnych co do złożenia oferty zamawiający pozostawi je bez rozpatrywania (nie będą one brane pod uwagę)
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1.Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica, do dnia 25 -10-2018 r. godz. 11:30
2. Oferty zostaną otwarte 25 -10-2018 r. godz. 12:00  w pokoju 1D/45 w siedzibie Zamawiającego.

VI. OCENA OFERT
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej - Cena - 100%
Najniższa cena oferty  
C = ----------------------------------------------------------------- razy 100
Cena oferty rozpatrywanej  
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów za kryterium ceny liczonych zgodnie z regułą  podaną powyżej.

 Opis sposobu obliczenia ceny
1) Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
2) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
3) Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy pok. nr 43.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacje dotyczące niniejszego zamówienia udzielane będą za pośrednictwem faksu,  przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 2, w godzinach od poniedziałku do piątku od 800 - 1500  faks 76/ 72-11-333. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji.
2.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Kozieł
2.- Dorota Patera

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1 846 770 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 154 030,98 zł. Zadanie obejmuje roboty budowlane i montaż urządzeń. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu wysokosprawnej kogeneracji gazowej zaopatrującej szpital w energię cieplną i elektryczną. Zadanie polegać będzie na zainstalowaniu i optymalnej eksploatacji efektywnego systemu energetycznego.

Logo: Fundusze Europejskie, Unia Europejska, Dolny Śląsk

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu:

- zakup serwerów wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą sieciową;
- uruchomienie portalu e-usług;
- zakup oprogramowania - rozbudowa HIS.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 działanie: Rozwój usług elektronicznych. Szpital w projekcie uczestniczy jako jeden z dziewięciu partnerów gdzie liderem jest Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wartość całkowita projektu to ponad 22 mln, dofinansowanie z Unii Europejskiej 84,99% tej kwoty. Udział finansowy dla naszego szpitala wynosi 1 684 731 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 431 852,88 zł. W ramach projektu zakupimy: komputery, serwery, oprogramowanie, rozbudowę sieci.

nfosigw-logo-jpgWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zrealizował projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy” w ramach programu „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt obejmował następujące działania:

  1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów) – 37.879,96 m2;
  2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 1566,1 m2;
  3. modernizację instalacji wewnętrznych (c.o, c.w.u);
  4. modernizację instalacji wentylacji;
  5. demontaż i utylizacja płyt azbestowych – 212,24 t

 

Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki oraz dotacji zawarto 24.01.2013. Umowy zakładają osiągnięcie efektu rzeczowego jw. oraz ekologicznego w postaci planowanej unikniętej emisja CO2 1641 [Mg/rok] oraz planowanej oszczędności energii w ilości 17311 [GJ/rok].

Łączna wartość projektu wyniosła 14.027.326 PLN, z czego dotacja osiągnęła 4.021.500 PLN, zaś pożyczka 8.288.024 PLN.